06.07.2020

Preporuke Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut"

 1. Pre početka rada fakulteta, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Posebno redovno čistiti i dezinfikovati podove, zidove, vrata, stolove, stolice, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine i druge površine koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola.
 2. Zaposleni i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na fakultet.
 3. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.
 4. Potrebno je da fakultet obezbedi dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče. Тakođe, neophodno je obezbediti i dovoljne količine toplomera. Informisati studente gde se mogu javiti da izmere svoju telesnu temperaturu u slučaju da se loše osećaju.
 5. Nastavu organizovati u manjim grupama. Veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i dr, tako da udaljenost između studenata bude najmanje jedan, a poželjno dva metra. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja u hodnicima i holovima.
 6. Napraviti raspored predavanja tako da pauza između predavanja bude dovoljno duga kako bi se izbeglo mimoilaženje dve grupe studenata i obezbedilo vreme za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Preporučuje se da studenti početak predavanja sačekaju u amfiteatrima ili vežbaonicama.
 7. Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće, uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje jednog, a poželjno dva metra. U prostoriji gde se održava ispit može boraviti nastavnik i studenti u broju koji omogućava održavanje preporučene udaljenosti.
 8. Zaposleni i studenti moraju sve vreme tokom boravka na fakultetu da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu, uz redovno sprovođenje mera lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.
 9. Prostorije redovno provetravati, uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
 10. Obeležiti mesta za higijensko odlaganje upotrebljenih maski i dr. otpada. Otpad odlagati u kese u kanti sa pedalom za nožno otvaranje ili u kese u otvorenim kantama kako bi se izbeglo dodirivanje poklopca kante. Кese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje otpadom, uz propisane mere zaštite.
 11. Ne organizovati skupove, proslave i slična dešavanja na fakultetu, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.
 12. Preporuka je da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu fakulteta, ne rade do daljnjeg, kako bi se sprečilo okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu i sprečilo zadržavanje u grupama.
 13. Potrebno je da svi zaposleni bar dva puta dnevno mere temperaturu i proveraju da li imaju neki od simptoma koji mogu ukazivati na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa), a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.
 14. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 kod zaposlenog, dekan te ustanove je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

 

Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije.

Dokument