Časovi aktivne nastave ESPB
R.br. Š Naziv predmeta S Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
1. BD101 Kvantitativna biologija 1 O 4 0 7
2. BDI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 4 0 7
3. BD102 Studijski istraživački rad 1 1 O 0 12 16
4. BDI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 4 0 7
5. BDI3 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 4 0 7
6. BD103 Studijski istraživački rad 2 2 O 0 12 16
UKUPNO 16 24 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
DRUGA GODINA
7. BDI4 Predmet izbornog bloka 3 3 IB 7 0 12
8. BD201 Studijski istraživački rad 3 3 O 0 13 18
9. BDI5 Predmet izbornog bloka 3 4 IB 7 0 12
10. BD202 Studijski istraživački rad 4 4 O 0 13 18
UKUPNO 14 26 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
TREĆA GODINA
11. BD301 Studijski istraživački rad 5 5 O 0 20 15
12. BD302 Studijski istraživački rad 6 6 O 0 20 15
BDD1 Doktorska disertacija 6 O 30
UKUPNO 40 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
Ukupno časova aktivne nastave = 160
UKUPNO 30 90 180
Studijski istraživački rad 1 i 2 može biti zamenjen radovima u časopisima kategorija M52 i M53
ili višim, ako je kandidat na makar jednom prvi autor i ako su radovi iz oblasti disertacijeStudijski istraživački rad 3 i 4 može biti zamenjen radovima u časopisima kategorija M24 i M51
ili višim, ako je kandidat na makar jednom prvi autor i ako su radovi iz oblasti disertacijeStudijski istraživački rad 5 i 6 može biti zamenjen radovima u časopisima kategorija M21, M22 i
M23, ako je kandidat na makar jednom prvi autor i ako su radovi iz oblasti disertacije

Izborna nastava

R.b Š Naziv predmeta Status
predmeta
Časova aktivne nastave ESPB Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
Predavanja Studijski istraživački rad
OBAVEZNI PREDMETI
1. BD101 Kvantitativna biologija O 4 0 7 Karadžić D. Branko
2. BD102 Studijski istraživački rad 1 O 0 12 16 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
3. BD103 Studijski istraživački rad 2 O 0 12 16 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
4. BD201 Studijski istraživački rad 3 O 0 13 18 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
5. BD202 Studijski istraživački rad 4 O 0 13 18 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
6. BD301 Studijski istraživački rad 5 O 0 20 15 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
7. BD302 Studijski istraživački rad 6 O 0 20 15 mentor
(svi nastavnici sa liste mentora)
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 1
8. BDI101 Molekularna biologija ćelije IB 4 0 7 Vasiljević J. Perica
Stevo Najman
9. BDI102 Opšte i molekularne metode u mikrobiologiji IB 4 0 7 Mihajilov-Krstev M. Tatjana
10. BDI103 Koncepti konzervacionog planiranja IB 4 0 7 Crnobrnja-Isailović M. Jelka
11. BDI104 Raznovrsnost vaskularne flore Balkanskog poluostrva IB 4 0 7 Zlatković K. Bojan
Ranđelović N. Vladimir
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 2
12. BDI201 Humana i medicinska genetika IB 4 0 7 Živanov-Čurlis Z. Jelena
Stevo Najman
13. BDI202 Viši kurs fiziologije životinja IB 4 0 7 Đorđević B. Ljubiša
14. BDI203 Genomika IB 4 0 7 Mitrović LJ. Tatjana
15. BDI204 Fiziologija rastenja i razvića biljaka IB 4 0 7 Stojičić D. Dragana
16. BDI205 Sekundarni metaboliti odabranog biljnog taksona IB 4 0 7 Stojanović S. Gordana
17. BDI206 Mikroorganizmi u biotehnologiji IB 4 0 7 Joković M. Nataša
18. BDI207 Patogeni mikroorganizmi i gljive IB 4 0 7 Stojanović-Radić Z. Zorica
19. BDI208 Biološka kontrola štetnih insekata IB 4 0 7 Žikić A. Vladimir
20. BDI209 Primenjena biologija i ekologija odabranog taksona IB 4 0 7 Stamenković M. Slaviša
21. BDI210 Ekologija kavernikolnih organizama IB 4 0 7 Jakšić N. Predrag
22. BDI211 Sistematika i filogenija odabranog biljnog taksona IB 4 0 7 Zlatković K. Bojan
23. BDI212 Anatomija odabranog biljnog taksona IB 4 0 7 Jušković Ž. Marina
24. BDI213 Metodologija istraživanja slatkovodnih makroinvertebrata IB 4 0 7 Savić V. Ana
Đurađ D. Milošević
25. BDI214 Ekologija odabranog biljnog taksona IB 4 0 7 Ranđelović N. Vladimir
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 3
26. BDI301 Tkivno inženjerstvo IB 7 0 12 Najman J. Stevo
Vasiljević J. Perica
Đorđević B. Ljubiša
27. BDI302 Biologija matičnih ćelija IB 7 0 12 Vasiljević J. Perica
Najman J. Stevo
28. BDI303 Molekularna biologija maligne ćelije IB 7 0 12 Mitrović LJ. Tatjana
29. BDI304 Molekularna genetika mikroorganizama IB 7 0 12 Joković M. Nataša
30. BDI305 Biohemija i fiziologija mikroorganizama IB 7 0 12 Stojanović-Radić Z. Zorica
31. BDI306 Toksini mikroorganizama IB 7 0 12 Mihajilov-Krstev M. Tatjana
32. BDI307 Ugrožene i endemične vrste biljaka u kulturi in vitro IB 7 0 12 Stojičić D. Dragana
33. BDI401 Metodologija geobotaničkih istraživanja IB 7 0 12 Jušković Ž. Marina
34. BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona IB 7 0 12 Jakšić N. Predrag
Žikić A. Vladimir
Crnobrnja-Isailović M. Jelka
35. BDI403 Kvantitativna konzervaciona ekologija IB 7 0 12 Crnobrnja-Isailović M. Jelka
36. BDI404 Monitoring slatkovodnih ekosistema IB 7 0 12 Savić V. Ana
Đurađ D. Milošević
36. BDI405 Biljne zajednice i staništa Balkanskog poluostrva IB 7 0 12 Ranđelović N. Vladimir
37. BDI406 Biologija invazivnih biljnih taksona IB 7 0 12 Zlatković K. Bojan
38. BDI407 Bioindikacije i biomonitoring odabranog habitata IB 7 0 12 Stamenković M. Slaviša