PLANOVI MAGISTARSKIH STUDIJA

Magistarske studije na Odseku za fizika, za sticanje akademskog naziva magistra nauka, ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa. Magistarske studije ostvaruju se po smerovima:
1. SMER: TEORIJSKA FIZIKA
2. SMER: FIZIKA KONDEZOVANOG STANJA MATERIJE
3. SMER: FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA
4. NASTAVNI SMER
5. TEORIJSKA FIZIKA ATOMA I MOLEKULA
Magistarske studije po smerovima iz predhodnog stava ostvaruju se po nastavnim planovima kako sledi:

1. SMER: TEORIJSKA FIZIKA

Podsmer A: Teorijska fizika plazme

Predmet I II III IV ESPB
1. Neravnotežna statistička fizika 20 20 19
2. Fizika plazme 20 20 19
3. Hidrodinamička teorija plazme 15 15 13
4. Kinetička teorija plazme 15 15 13
5. Izborni predmet 1 15 15 13
6. Izborni predmet 2 15 15 13
7. Magistarski rad 30
Ukupno: 55 55 45 45 120

Izborni predmeti:

 • Transportni procesi u plazmi
 • Sudarni procesi u plazmi
 • Eletromagnetno zračenje plazme
 • Kosmička plazma
 • Nelinearna elektrodinamika plazme
 • Odabrana poglavlja nelinearne fizike

Podsmer B: Kvantna i matematička fizika

Predmet I II III IV ESPB
1. Viši kurs kvantne mehanike 30 30 15
2. Viši kurs matematičke fizike 30 30 15
3. Kvantna teorija polja 30 30 15
4. Izborni predmet I 45 15
5. Izborni predmet II 45 15
6. Izborni predmet III 45 15
7. Magistarski rad 30
Ukupno: 90 90 90 45 120

Izborni predmeti:

 • Fizika elementarnih čestica
 • Teorija gravitacije
 • Uvod u kosmologiju
 • Kvantni kompjuteri
 • Matematički metodi mehanike (alternativa -Diferencijalna geometrija)
 • Uvod u teoriju struna
 • Viši kurs kvantne teorije polja
 • Teorija operatora
2. SMER: FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA MATERIJE
Predmet I II III IV ESPB
1. Fizika kondenzovanog stanja materije 15 15 20
2. Eksperimentalne metode u fizici kondenzovanog stanja materije 15 15 20
3. Izborni predmet I 15 15 20
4. Izborni predmet II 15 15 15
5. Izborni predmet III 15 15 15
6. Magistarski rad 30
Ukupno: 30 30 45 45 120

Izborni predmeti:

 • Fizika materijala
 • Fizika tankih slojeva
 • Teorija magnetne rezonancije
 • Fizika transportnih procesa
 • Spektofizika
 • Fizika lasera
 • Solarna energetika
 • Specijalistički kurs matematike
3. SMER: FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA
Predmet I II III IV ESPB
1. Specijalni kurs matematike 30 30 15
2. Fizika jonizovanih gasova 30 30 15
3. Sudarni i transportni procesi 30 30 15
4. Izborni predmet I 30 30 15
5. Izborni predmet II 30 30 15
6. Izborni predmet III 30 30 15
7. Magistarski rad 30
Ukupno: 90 90 90 90 120

Izborni predmeti:

 • Kinetička teorija jonizovanih gasova
 • Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova
 • Modelovanje gasnih pražnjenja
 • Električni proboj gasova
 • Osnovi fizike vakuuma
 • Primene jonizovanih gasova
4. NASTAVNI SMER
Predmet I II III IV ESPB
1. Poglavlja opšte fizike 30 30 15
2. Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike 30 30 15
3. Nastavna sredstva u fizici 30 30 15
4. Istorija i filozofija fizike 30 30 15
5. Poglavlja savremene fizike 45 10
6. Izborni predmet I 45 10
7. Izborni predmet II 45 10
8. Magistarski rad 45 30
Ukupno: 120 120 135 45 120

Izborni predmeti:

 • Metodologija pedagoških istraživanja
 • Primena računara u nastavi fizike
 • Odabrana poglavlja astrofizike
 • Eksperimentalne metode savremene fizike
 • Alternativni izvori energije
 • Odabrana poglavlja fizike plazme
 • Atomski sudarni procesi
5. TEORIJSKA FIZIKA ATOMA I MOLEKULA
Predmet I II III IV ESPB
1. Viši kurs kvantne mehanike 20 20 20
2. Principi kvantne teorije sudara 20 20 20
3. Atomske i molekularne strukture 20 20 20
4. Sudari teških čestica 15 15 15
5. Sudari eletrona sa atomima 15 15 15
6. Magistarski rad 30
Ukupno: 60 60 30 30 120

TOK STUDIJA
U toku studija se praktikuju svi oblici nastave, predavanja, samostalni rad, prakticni rad, kolokvijumi i seminari.
Ispiti su usmeni.
Nakon polozenih ispita iz prve godine studija, student radi seminarski rad iz jednog od predmeta sa prve godine studija.
Posle odbranjenog seminarskog rada student, u dogovoru sa rukovodiocem poslediplomskih studija, bira mentora magistarskog rada.
Student, u dogovoru sa rukovodiocem poslediplomskih studija i mentorom, bira dva izboma predmeta sa predlozene liste.
Nakon svih položenih ispita student ulazi u proceduru odbrane magistarskog rada u skladu sa odredbama statuta Fakulteta.