Nastavni plan za stručni naziv: PROFESOR FIZIKE I OPŠTETEHNIČKOG OBRAZOVANJA

Program ovog profila omogućava usvajanje savremenih znanja potrebnih profesorima fizike i osnova tehnike koja se učenicima u osnovnim školama izlažu u okviru predmeta Opštetehničko obrazovanje i predmeta Fizika. Prevashodan cilj ovog nastavnog plana je da omogući uspešan rad u nastavi.

RB. Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Izborni predmet 2+0 u 5
2. Matematika 4+4 4+4 pu 20
3. Mehanika i termodinamika 4+2+4 4+2+4 pu 25
4. Hemija 2+0+2 2+0+2 u 10
5. Metrologija i obrada rezultata merenja 3+2 pu 7
6. Tehničko crtanje 2+2 p 8
7. Elektromagnetizam i optika 4+2+4 4+2+4 pu 25
8. Osnove tehnoloških procesa 2+0 u 8
9. Psihologija 2+0 u 3
10. Pedagogija 2+0 u 3
11. Računarstvo sa programiranjem 3+3 pu 8
12. Mašinska tehnika 4+2+2 pu 8
13. Osnove termotehnike 2+0 u 6
14. Elektrotehnika 2+1+1 2+1+1 pu 10
15. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
16. Filozofija i istorija fizike 2+0 u 5
17. Osnove klasične teorije fizike 3+3 3+3 pu 20
18. Fizika materijala 2+0+2 2+0+2 u 10
19. Osnove arhitekture i kulture stanovanja 2+0+2 2+0+2 u 10
20. Fizička elektronika 2+1+0 2+1+2 u 10
21. Nastavna sredstva fizike 2+0+2 2+0+2 pru 10
22. Nastavna sredstva opštetehničkog obrazovanja 2+0+2 2+0+2 pru 10
23. Subatomska fizika 2+1+1 2+1+1 pu 8
24. Energetika 2+0 u 5
25. Osnove atomske i kvantne fizike 3+2+0 3+1+3 pu 20
26. Fizički izvori štetnosti 2+0 u 5
27. Računari u nastavi fizike 3+0+2 pru 8
28. Fizika jonizovanih gasova i lasera 3+0+2 u 8
29. Metodika nastave fizike i opštetehičkog obrazovanja 2+0+3 2+0+3 pru 11
30. Diplomski ispit 0+5 0+5 10
Ukupan fond časova: 15+8+6 12+8+6 14+7+7 13+8+5 15+4+8 13+4+10 12+8+6 12+7+9 300

Legenda:

Fond časova:
a+b+v:
a – časova predavanja
b
 – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi

Ispiti:

u – ispit se polaže usmeno  
p
 – ispit se polaže pismeno
pu
 – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru
 – ispit se polaže praktično i usmeno

Izborni predmeti:

1. Sociologija
2. Filozofija
3. Jezička kultura

Strani jezik: Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik Engleski jezik (početni kurs) Ruski jezik (produžni kurs)

Seminarski rad

Student je dužan da u periodu od početka šestog do kraja osmog semestra uradi jedan seminarski rad iz predmeta iz kojih je to programom predvi|eno. Odbranjen seminarski rad je uslov za overu osmog semestra. Seminarski rad se radi iz stručnih predmeta.

Ispiti

Sadržaj predmeta Mehanika i termodinamika u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika I, koji se ranije slušao na prvoj godini studija, što važi i za sadržaj predmeta Elektromagnetizam i optika koji u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika II , koji se ranije slušao na drugoj godini studija.

Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.

Položeni pismeni ili praktični deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.

Diplomski ispit

Nakon svih položenih ispita student javno brani diplomski rad. Diplomski rad se radi iz stručnih predmeta, u koje na smeru za stučni naziv Profesor fizike i opštetehničkog obrazovanja spadaju i predmeti iz oblasti tehnike.