JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

22.06.2022.

u 12:30h

0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

10.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

23.06.2022.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

15.06.2022.

u 10:30h

Marija Bratić
0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

06.06.2022.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

22.06.2022.

u 10:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

22.06.2022.

u 11:30h

Jelena Živković
0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Maja Obradović
0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

22.06.2022.

u 12:00h

0
20.ТMFRAN Francuski jezik 2

15.06.2022.

u 11:00h

Selena Stanković
0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

07.06.2022.

u 10:00h

Marija Bratić
0