Master akademske studije, studijski program: Primenjena Hemija

Studijski program Primenjena hemija, master akademskih studija, ima za cilj sticanje fundamentalnih i praktičnih znanja i veština primenljivih u različitim oblastima hemije u privrednim, naučnim i školskim institucijama, kao i za nastavak školovanja na višim nivoima studija (doktorske studije).
Studijski program ima dva modula: Primenjena hemija i Hemija životne sredine. Moduli, zajedno sa velikim brojem izbornih predmeta, pružaju studentima široke mogućnosti izbora uže oblasti hemije, što obezbeđuje ostvarivanje profesionalnih afiniteta u okviru: opšte i neorganske, organske, analitičke, fizičke, industrijske hemije, biohemije, primenjene hemije i hemije životne sredine.
Studijski program Primenjena hemija traje dve godine, odnosno 4 semestra, i ima obim od 120 ESPB bodova. Svi predmeti su jednosemestralni i realizuju se kroz predavanja, teorijske i eksperimentalne vežbe i seminarske radove. Poseban akcenat u ovom studijskom programu je dat laboratorijskim vežbama, u okviru kojih se insistira na samostalnom radu, što je osnova uspešnog savladavanja naučne oblasti kao što je hemija. Takođe, studentima master studija Primenjena hemija se pruža mogućnost da rade sa brojnim savremenim aparatima i uređajima koji postoje na Fakultetu u okviru naučno-istraživačkih laboratorija. Mogućnost rada na ovim instrumentima od posebnog je značaja kada je u pitanju individualni rad sa mentorom u okviru studijskog istraživačkog rada i izrade master rada, čime se studenti pripremaju za samostalan istraživački rad.
Student koji završi studijski program Primenjena hemija, i ostvari 300 ESPB, stiče akademski naziv master hemičar. Struktura programa Primenjena hemija je usaglašena sa standardima i zahtevima evropskog obrazovnog prostora, a primenjeni sistem prenosa bodova omogućava prelaz i nastavak studija na drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.