Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, nastavnik predviđen za izvođenje nastave

Sifra predmeta Predmet I II III IV V VI ESPB
MO-041 Matematika 4+4 10
FO-011 Fizika 4+2 8
HO-101 Opšta hemija 4+2 8
IOO-311 Primena računara u hemiji 2+2 4
HO-102 Osnovi neorganske hemije 4+4 10
HO-103 Analitička hemija I 4+4 10
HO-104 Fizička hemija I 4+4 10
HO-105 Fizička hemija II 4+2 8
HO-106 Analitička hemija II 2+4 6
HO-107 Organska hemija I 4+4 10
HO-108 Osnovi hemijske veze 4+0 6
HO-109 Organska hemija II 4+6 12
HO-110 Analitička hemija III 2+2 4
HO-111 Neorganska hemija prelaznih metala 4+2 8
IBO11 Izborni predmeti *+* 6
HO-112 Instrumentalna analitička hemija 4+4 10
HO-113 Hemija primarnih metabolita 3+3 8
HO-114 Osnovi industrijske hemije 2+1 4
HO-115 Hemija životne sredine I 2+1 4
IBO21 Izborni predmeti *+* 4
HO-116 Instrumentalne metode u organskoj hemiji 4+2 8
HO-117 Biohemija I 2+2 4
IBO31 Izborni predmeti *+* 18
Nedeljni fond časova 14+10 12+12 14+10 14+10 14+10 17+8 180

Stručni predmeti:

Neorganska hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
HO-125 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja 3+2 6
HO-126 Neorganski materijali u industriji 2+2 4
HO-127 Poljoprivredna hemija 2+2 4
HO-128 Neorganska hemija životne sredine 2+2 4
HO-129 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji 2+2 4
HO-130 Kristalohemija sa osnovama mineralogije 2+2 4
Organska hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
HO-131 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji 2+4 6
HO-132 Preparativna organska hemija 2+4 6
HO-133 Nomenklatura u organskoj hemiji 2+1 4
HO-134 Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji 2+2 4
HO-135 Standard laboratorijskog rada (GLP-Good Laboratory Practice) 2+2 4
HO-136 Softveri i izvori naučnih informacija u oblasti hemije 2+2 4
HO-137 Prehrambena organska hemija 3+2 6
Analitička hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
HO-118 Obrada rezultata u analitičkoj hemiji 3+2 6
HO-119 Odabrana poglavlja volumetrijske analize 1+3 4
HO-120 Hromatografske metode odvajanja 3+2 6
HO-121 Analitička hemija životne sredine 2+2 4
HO-122 Odabrana poglavlja instrumentalne analize 1+3 4
HO-123 Priprema složenih uzoraka za analizu 2+2 4
HO-124 Metode odvajanja u hemiji 3+2 6
Fizička hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
HO-138 Kinetika i kataliza 3+2 6
HO-139 Hemijska termodinamika 2+2 4
HO-140 Radiohemija i nuklearna hemija 3+2 6
HO-141 Struktura molekula i molekulski spektri 2+3 6
Industrijska i primenjena hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
HO-142 Korozija metala 3+0 4
HO-143 Prehrambeni aditivi 3+2 6
HO-144 Tehnologija materijala 3+2 6
HO-145 Zagađivači i zaštita od zagađivanja 3+1 4
HO-146 Galvanski procesi 3+2 6

Nastavni predmeti:

Nastava hemije
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
NOH-01 Psihologija 3+0 4
NOH-02 Pedagogija 3+0 6
NOH-03 Metodika nastave hemije I 3+4 8

Opšteobrazovni predmeti*:

Opšte obrazovni predmeti
Sifra predmeta Izborni predmet Ned. Fond časova ESPB
OOH-01 Engleski jezik 2+0 2
OOH-02 Nobelove nagrade u hemiji 2+0 2
OOH-03 Osnove mikrobiologije 2+0 2

* ograničenje:  student može izabrati najviše 2 predmeta iz ove grupe
Ciljevi studijskog programa:
Osposobiti studente za rad u hemijskoj laboratoriji ili za nastavnike hemije u osnovnim školama.
Vrsta studija:
Osnovne akademske studije.
Ishod procesa učenja:
Studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama iz hemije raspolažu svim neophodnim znanjima i veštinama za rad na razvojno-istraživačkim ili dnevno-rutinskim zadacima u hemijskoj laboratoriji. Ovo uključuje i obučenost za rad na osnovnoj laboratorijskoj opremi i uređajima srednjeg nivoa složenosti. Ako student izabere nastavnu grupu predmeta, biće osposobljen za izvođenje nastave iz hemije u osnovnoj školi.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv:
Hemičar
Uslovi za upis studijskog programa:
U prvu godinu studija mogu se upisati sva lica sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.
Kandidati za upis koji su položili opštu maturu, ne polažu prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovim kandidatima se vrednuju rezultati opšte mature.
Svi ostali kandidati polažu prijemni ispit.
Konačna rang lista kandidata za upis formira se na osnovu njihovog postignutog uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata opšte mature odnosno prijemnog ispita.
Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem:
Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovih okvirnih sadržaja dat je u prilogu.
Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija:
Studenti pohađaju predavanja i vežbe. Predavanja izvode nastavnici, a vežbe nastavnici ili saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Neke izborne predmete izvode nastavnici Filozofskog fakulteta u Nišu. Nastava je organizovana u semestrima. Svi predmeti traju jedan semestar, sa nedeljnim fondom časova predavanja i vežbi prikazanih u prilogu.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova:
Svaki predmet je iskazan ESPB bodovima u prilogu.
Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama:
Završni rad na osnovnim akademskim studijama iz hemije nije predviđen.
Preduslovi za upis svakog predmeta ili grupe predmeta:    
Ovi uslovi su predviđeni okvirnim sadržajem svakog predmeta posebno i dati su u prilogu.
Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa:
Studentima su, kao izborni predmeti, na raspolaganju i neki od obaveznih predmeta na diplomskim akademskim studijama. Spisak ovih predmeta, njihovih okvirnih sadržaja, kao i broj ostvarenih ESPB bodova dat je u prilogu.
Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija:
Student može preći na osnovne akademske studije hemije sa bilo kog drugog srodnog akademskog studijskog programa.
Student je dužan da položi sve ispite koji su obavezni na osnovnim akademskim studijama iz hemije, u istom obimu u kojem su oni predviđeni ovim studijskim programom, i time ostvaruje onoliki broj ESPB bodova koji je predviđen ovim studijskim programom;
Svi položeni ispiti na ranijem studijskom programu, koji nisu obavezni na osnovnom akademskom studijskom programu iz hemije, priznaju se kao položeni izborni predmeti na studijskom programu iz hemije, sa istim brojem ESPB bodova ostvarenim na ranijem studijskom programu, a ukupno najviše do 30 ESPB bodova.
Dozvoljen je prelaz na osnovne akademske studije iz hemije studentima koji su upisali studije hemije po propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (9.9.2005. godine). Broj ESPB bodova koji donosi svaki položeni ispit, određuje se u skladu sa programom svakog predmeta pojedinačno.
Odluku o srodnosti nekog studijskog programa, kao i odluke o prenosu ESPB bodova donosi Veće Odseka za hemiju.
Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa:
Ispiti se polažu pismeno, usmeno, ili praktično. Način polaganja svakog ispita dat je u prilogu.
Ispunjenjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Programom svakog predmeta određena je srazmera poena stečenih predispitnim obavezama i na ispitu. Pri tome, predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.
Obavezni predmeti
Izborni predmeti
Opste obrazovni predmeti