Dr Dragana D. Stojičić

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Dragana D. Stojičić

Dr Dragana D. Stojičić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 404

Biografija

Dragana Stojičić rođena je u Leskovcu 16.04.1967. god. Osnovnu i srednju školu završila je u Leskovcu, a Prirodno-matematički fakultet, odsek biologija u Beogradu 1992. Diplomski rad pod naslovom: “Morfološke promene na vegetacionoj kupi biljke Rumex acetosella L. u toku indukcije cvetanja“ uradila je pod mentorstvom prof. dr Ljubinke Ćulafić i prof. dr Branke Stevanović. Poslediplomske studije upisala je na Biološkom fakultetu na Odseku za fiziologiju biljaka 1992. god. Magistarski rad pod naslovom: „Vegetativno razmnožavanje endemo-reliktnog četinara munike (Pinus heldreichii Christ.) u kulturi in vitro“ odbranila je 1997. god. Mentori magistarske teze bili su prof. dr Ljubinka Ćulafić i dr Snežana Budimir.
 
Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Morfo-fiziološki aspekti kulture izolovanih zigotskih embriona munike (Pinus heldreichii Christ.) i molike (Pinus peuce Gris.) in vitro“
BiografijaAngažovanjaPublikacije