Dr Đurađ D. Milošević

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Ђурађ Милошевић рођен је 04.08.1983. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је са одличним успехом у Нишу. Уписао је студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, студијска група Биологија са екологијом, школске 2002./03. године и дипломирао 2008. године са просечном оценом 9,73 и оценом 10 на дипломском испиту.

Школске 2008./09. године уписао је докторске студије на Биолошком факултету у Београду, модул Хидроекологија. У школској 2010./11., након што је одслушао две године и положио све испите предвиђене програмом, студије наставља на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, смер Хидробиологија и заштита вода.

Од 13. фебруара 2009. године запослен је као сарадник у настави за област Заштита животне средине, на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу. Дана 23.02.2011. године је изабран у звање асистента за исту научну област. Током овог периода је изводио практичну наставу из предмета: Општа екологија, Основи конзервационе биологије (Основне академске студије БИОЛОГИЈА), Заштита животне средине (Дипломске академске студије БИОЛОГИЈА), Урбана екологија, Заштита биолошке разноврсности, Заштићене врсте и подручја Србије, Конзервациона биологија, Законска регулатива у заштити природе, Глобална екологија (Дипломске академске студије ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ). Од 2011. године учествује у реализацији научно-истраживачког пројекта под називом: „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“, финансиран од стране Министарсва просвете и науке Републике Србије (бр. ИИИ43002).

Од 2012. године члан је уређивачког одбора међународног часописа „Journal of Entomological and Acarological Research“ и националног часописа „Biologica Nyssana”.

Током 2009. године похађао је тренинг детерминације ларви фамилије Chironomidae у Тилбургу и Ајндховену, Холандија. Курс детерминације је организовао и водио др Henk К.М. Moller Pillot.

Detalji o nastavniku