OBUKA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Termini Obuke za savetnika za hemikalije 6, 7, 8, 14. i 15. maj 2022. godine u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Višegradska 33.

Preliminarna prijava treba da sadrži

– Fotokopiju fakultetske diplome
– Fotokopiju lične karte
 

Rok za podnošenje prijava 25.4.2022. godine.

Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih, do 26.4.2022. kandidati koji su podneli preliminarne prijave biće o tome obavešteni, kako bi izvršili uplatu pre početka obuke.

 Način prijavljivanja kandidata:

– elektronskom poštom na adresu: violetamitic@yahoo.com (poslati skenirana dokumenta koja su potrebna za prijavu)
– poštom ili faksom, na adresu Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, 18 106 Niš, sa naznakom – Prijava za obuku za savetnika za hemikalije (poslati navedena dokumenta)

Cena obuke je 50 000 dinara, za fizička lica je moguće plaćanje u dve rate – polovina prilikom prijave, a druga polovina pred polaganje ispita. Cena obuhvata 40 časova predavanja raspoređenih u navedenim terminima, odgovarajući materijal neophodan za pripremu ispita, kao i  polaganje ispita.  Uplate se vrše na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

840-1789666-80 poziv na broj 136

Ispit će se održati najranije mesec dana nakon završetka obuke, a najkasnije tri meseca nakon završetka obuke. Ispit se polaže pismeno i potrebno je da se polože obe tematske oblasti tako što će biti tačno odgovoreno na više od 60% postavljenih pitanja. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje štampanog materijala kao literature u elektronskom obliku.

Odobrenje za vršenje obuke: 
Rešenje Agencije za hemikalije Republike Srbije
(Broj: 021-01-13/21-09 od 12.4.2021. godine)

U skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 13/11 i 28/11) savetnik za hemikalije može biti lice koje ima:
– stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,
– završenu obuku za savetnika,
– položen ispit za savetnika.

Kontakt osoba       
Prof. dr Violeta Mitić
violetamitic@yahoo.com

0628049244     0631094273