Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Ciljevi studijskog programa:
Osposobiti studente za primenu stečenih znanja iz oblasti hemije u naučnim istraživanjima primenjenog karaktera.
Vrsta studija:
Diplomske akademske studije.
Ishod procesa učenja:
Savladavanjem diplomskih akademskih studija na smeru primenjena hemija studenti su obučeni za rad na laboratorijskoj opremi i uređajima višeg nivoa složenosti. Oni, takođe, raspolažu svim neophodnim znanjima i veštinama za uspešno planiranje i sprovođenje primenjenih istraživanja u oblasti hemije u industriji, zaštiti čovekove okoline i drugim oblastima.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv:
Diplomirani hemičar za primenjenu hemiju
Uslovi za upis studijskog programa:
U prvu godinu studija mogu se upisati sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti hemije, ili nekog srodnog studijskog programa.
Kandidati za upis, do odobrenog broja mesta, rangiraju se prema ostvarenoj prosečnoj oceni na osnovnim akademskim studijama.
Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem:
Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovih okvirnih sadržaja dat je u prilogu.
Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija:
Studenti pohađaju predavanja i vežbe. Predavanja izvode nastavnici, a vežbe nastavnici ili saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Neke izborne predmete izvode nastavnici sa srodnih fakulteta. Nastava je organizovana u semestrima. Svi predmeti traju jedan semestar, sa nedeljnim fondom časova predavanja i vežbi prikazanih u prilogu.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova:
Svaki predmet je iskazan ESPB bodovima u prilogu.
Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama:
Završni rad je obavezan na diplomskim akademskim studijama iz hemije i naziva se diplomski rad. Uspešno odbranjen diplomski rad donosi studentu 10 ESPB bodova.
Preduslovi za upis svakog predmeta ili grupe predmeta:    
Ovi uslovi su predviđeni okvirnim sadržajem svakog predmeta posebno i dati su u prilogu.
Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa:
Studentima su kao izborni predmeti na raspolaganju i neki obavezni predmeti sa osnovnih akademskih studija i sa diplomskih akademskih studija-studijski program opšta hemija. Spisak ovih predmeta i njihovih okvirnih sadržaja dat je u prilogu.
Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija:
Student može preći na diplomske akademske studije hemije sa bilo kog drugog srodnog diplomskog akademskog studijskog programa.
Student je dužan da položi sve ispite koji su obavezni na diplomskim akademskim studijama iz hemije, u istom obimu u kojem su oni predviđeni ovim studijskim programom, i time ostvaruje onoliki broj ESPB bodova koji je predviđen ovim studijskim programom;
Svi položeni ispiti na ranijem studijskom programu, koji nisu obavezni na diplomskom akademskom studijskom programu iz hemije, priznaju se kao položeni izborni predmeti na studijskom programu iz hemije, sa istim brojem ESPB bodova ostvarenim na ranijem studijskom programu, a ukupno najviše do 30 ESPB bodova.
Dozvoljen je prelaz na diplomske akademske studije iz hemije studentima koji su upisali studije hemije po propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (9.9.2005. godine). Broj ESPB bodova koji donosi svaki položeni ispit, određuju se u skladu sa programom svakog predmeta pojedinačno.
Odluku o srodnosti nekog studijskog programa, kao i odluku o prenosu ESPB bodova, donosi Veće Odseka za hemiju.
Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa:
Ispiti se polažu pismeno, usmeno, ili praktično. Način polaganja svakog ispita dat je u prilogu.
Student ne može ponovo polagati ispit koji je ranije položio na osnovnim akademskim stdudijama. Ukoliko je student obavezne predmete sa diplomskih akademskih studija položio kao izborne predmete na osnovnim akademskim studijama, onda umesto njih polaže izborne predmete.
Ispunjenjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Programom svakog predmeta određena je srazmera poena stečenih predispitnim obavezama i na ispitu. Pri tome, predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.
Veće Odseka za hemiju određuje teme za izradu diplomskih radova na početku svake školske godine. Broj tema je najmanje dvostruko veći od broja studenata upisanih u završnu godinu diplomskih akademskih studija.
Svaki nastavnik predlaže određen broj  tema, a u skladu sa prethodnim stavom i ovaj nastavnik je mentor studentu koji izabere predloženu temu. Za svaku temu određuje se tročlana komisija za odbranu predloženog diplomskog rada. Komisiju čine nastavnici sa Odseka za hemiju Fakulteta. Mentor je uvek član komisije.
Spisak usvojenih  tema za izradu diplomskih radova, kao  mentora istih, dostupan je studentima i javno je istaknut na oglasnoj tabli Fakulteta.
Studenti prijavljuju temu za izradu diplomskih radova po osvajanju najmanje 240 ESPB bodova. Tema se prijavljuje u službi za studentska pitanja.
Ukoliko se više studenata opredeli za istu temu, prednost ima student koji se ranije prijavio. Ako se više studenata prijavi za jednu temu istog dana, onda prednost ima student sa do tada najvišom ostvarenom prosečnom ocenom.
Student izrađuje diplomski rad uz stalne konsultacije sa mentorom.
Urađeni diplomski rad dostavlja se službi za studentska pitanja u 5 primeraka. Vreme i mesto odbrane diplomskog rada oglašava se na oglasnoj tabli Fakulteta najmanje 5 dana pre same odbrane.
Student usmeno brani urađeni diplomski rad pred ranije određenom komisijom. Usmeno izlaganje studenta traje najviše 30 minuta. Potom student odgovara na pitanja članova komisije.
Po dobijenim odgovorima od strane studenta, komisija se povlači i ocenjuje odbranjeni diplomski rad odgovarajućom ocenom. Ocena se utvrđuje većinom glasova.
Ocena se saopštava studentu javno, a zatim se unosi u indeks studenta i zapisnik. Indeks i zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Ukoliko student ne odbrani diplomski rad, ima pravo da u roku od tri meseca isti rad popravi i dostavi studentskoj službi.
Jedan primerak odbranjenog diplomskog rada čuva se u biblioteci Fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, nastavnik predviđen za izvođenje nastave

Sifra predmeta Predmet VII VIII IX X ESPB
HDP-194 Savremene optičke metode instrumentalne analize 4+2 8
HDP-195 Elektrohemija 4+2 8
HDP-196 Hemija organskih polimera 4+2 8
IBDP41 Izborni predmeti *+* 6
HDP-197 Viši kurs metoda i tehnika karakterizacije neorganskih jedinjenja 3+2 6
HDP-198 Industrijska hemija I 4+2 8
HDP-199 Primenjena organska hemija 3+3 8
IBDP-51 Izborni predmeti *+* 8
HDP-200 Bioanalitička hemija 3+2 6
HDP-201 Neorganski materijali u industriji 4+2 8
HDP-202 Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja 3+3 6
IBDP-61 Izborni predmeti *+* 10
HDP-203 Industrijska hemija II 3+2 6
IBDP-71 Izborni predmeti *+* 14
DRPH-01 Diplomski rad 10

Student može odabrati izborne predmete sa sledećih listi:
Stručni predmeti:

Neorganska hemija
Sifra predmeta Izborni predmet Ned.fond časova ESPB
HDP-204 Geohemija zemljišta 2+2 4
HDP-205 Hidrogeohemija 2+2 4
HDP-206 Neorganska hemija životne sredine 2+2 4
HDP-207 Poljoprivredna hemija 2+2 4
HDP-208 Toksikološka hemija 2+4 6
HDP-209 Prehrambena neorganska hemija 2+2 4
HDP-210 Hemija u kriminalistici 2+2 4
HDP-211 Hemija elektronskih elemenata 2+2 4
HDP-212
  1. Primena kompjutera u neorganskoj hemiji
  2. Softveri i izvori naučnih informacija u oblasti hemije
2+2 4
HDP-213 Kosmohemija 2+2 4
HDP-214 Astrohemija 2+2 4
HDP-215 Menadžment u hemiji 2+2 4
HDP-216 Medicinska neorganska hemija 2+2 4
Organska hemija
HDP-217 Forenzička hemija 2+3 6
HDP-218 Hemija slobodnih radikala 2+3 6
HDP-219 Hemija heterocikličnih jedinjenja 3+2 6
HDP-220 Masena spektrometrija u organskoj hemiji 3+2 6
HDP-221 NMR-spektroskopija visoke rezolucije u organskoj hemiji 3+2 6
HDP-222 Organske toksične materije 2+3 6
HDP-223 Viši kurs organske hemije 3+2 6
HDP-224 Hemija sekundarnih metabolita 3+2 6
HDP-225 Sinteze bioaktivnih i farmakološki aktivnih jedinjenja 2+4 6
HDP-226 Prehrambena organska hemija 3+2 6
HDP-227 Kontrola farmaceutskih preparata 2+4 6
Analitička hemija
HDP-228 Metode analize toksičnih supstanci 2+3 6
HDP-229 Analiza životnih namirnica 3+2 6
HDP-230 Hromatografske metode odvajanja 3+2 6
HDP-231 Metode odvajanja u hemiji 3+2 6
HDP-232 Osnovi kinetičkih metoda analize 2+2 4
HDP-233 Savremene elektroanalitičke metode analize 3+2 6
HDP-234 Analitička hemija životne sredine 2+2 4
Fizička hemija
HDP-235 Fizičko-hemijski procesi u životnoj sredini 3+2 6
HDP-236 Ravnoteže u kompleksirajućim sredinama 3+2 6
HDP-237 Kinetika i kataliza 3+2 6
HDP-238 Fizička hemija čvrstog stanja 3+2 6
HDP-239 Radiohemija i nuklearna hemija 3+2 6
Industrijska i primenjena hemija
HDP-240 Industrijski procesi 3+2 6
HDP-241 Hemija i tehnologija voda 3+2 6
HDP-242 Hemija industrijskih boja 3+2 6
HDP-243 Hemija životne sredine II 3+2 6
HDP-244 Monitoring u industriji i životnoj sredini 3+2 6
HDP-245 Katalitičke membrane i membranski procesi 3+2 6

Opšteobrazovni predmeti*:

Opšte obrazovni predmeti
OOHDP-01 Engleski jezik 2+0 2
OOHDP-02 Nobelove nagrade u hemiji 2+0 2
OOHDP-03 Osnove mikrobiologije 2+0 2

* ograničenje: student može izabrati najviše 2 predmeta iz ove grupe
Obavezni predmeti
Izborni predmeti
Opste obrazovni predmeti