Master akademske studije, studijski program: Hemija

Studijski program master akademskih studija Hemija nosi 120 ESPB i obuhvata dva modula: Istraživanje i Profesor hemije. Studenti upisani na ovaj program stiču opšta i posebna teorijska i praktična znanja i veštine koje studentu omogućavaju kompetentno i kvalitetno obavljanje određenih poslova u laboratoriji, industriji i školi, kao i dalje stručno usavršavanje.

Svi predmeti traju jedan semestar, a podeljeni su u kategorije: akademsko-opšteobrazovni (11,25%) teorijsko-metodološki (18,75%), naučno-stručni (38,75%) i stručno-aplikativni predmeti (31,25%). U okviru studija se realizuje stručna praksa kao obavezan predmet za oba modula. Studenti se kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu master rada, pripremaju za rad u laboratorijama, samostalan istraživački rad kao i za držanje nastave hemije.

Metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe i seminarski radovi. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje rad na savremenim aparatima i uređajima kao i sticanje posebnih znanja i veština neophodnih za kvalitetno držanje nastave hemije. Studentima modula profesor hemije će pored stručne prakse biti pružena mogućnost rada sa učenicima osnovnih i srednjih škola. PMF u okviru istraživačkih laboratorija poseduje najmodernije instrumente koji će studentima master akademskih studija hemije biti na raspolaganju za obuku. Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i kroz individualni (mentorski) rad, dok su metode rada prilagođene broju studenata (konsultacije, seminari, itd). Poseban akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim laboratorijama. U svim oblicima nastave je predviđena primena računara, kao i obuka iz metodologije naučno-istraživačkog rada i komunikacionih veština.