Nastavni plan za stručni naziv: PROFESOR HEMIJE

U toku prve dve godine studija stiču se osnovna teorijska i praktična znanja iz hemije. U nastavnom planu za treću i četvrtu godinu studija preovlađuju predmeti koji omogućavaju obrazovanje iz pedagogije, psihologije, metodike i metodologije u nastavi hemije. Zato su studenti sa ovakvim stečenim znanjima prvenstveno osposobljeni za rad u nastavi.

Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Opšta i neorganska hemija 4+4 4+4 pu 22
2. Matematika 4+2 3+2 pu 18
3. Fizika 4+2 2+2 u 16
4. Analitička hemija I 2+4 2+5 pu 16
5. Osnovi organske hemije 2+0 u 4
6. Primena računara u hemiji 0+2 0+2 pr 4
7. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
8. Organska hemija 4+4 4+6 u 24
9. Analitička hemija II 2+8 2+6 pu 18
10. Fizička hemija I 2+4 2+4 pu 14
11. Fizička hemija II 2+0 2+2 pu 10
12. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
13. Viša neorganska hemija 3+1 3+1 pu 15
14. Hemija prirodnih proizvoda 2+4 2+4 pu 14
15. Instrumentalna analitička hemija 2+4 2+4 pu 14
16. Instrumentalne metode strukturne analize 2+1 2+3 u 11
17. Industrijska hemija 2+0 2+0 u 8
18.Metodika nastave hemije 2+2 pru 6
19. Organska stereohemija 2+0 u 4
20. Izborni predmet 2+0 u 4
21. Psihologija 2+0 u 4
22. Pedagogija 2+0 u 4
23. Školski ogledi u nastavi hemije 2+3 2+3 u 14
24.Metodika nastave hemije 3+6 pru 12
25. Biohemija 2+4 2+0 u 11
26. Hemija životne sredine 2+2 2+2 u 11
27. Istorija hemije 2+0 u 4
28. Diplomski ispit 10
300

Legenda:
Ispiti:
u – ispit se polaže usmeno  
p
 – ispit se polaže pismeno  
pu
 – ispit se polaže pismeno i usmeno  
pr
 – ispit se polaže praktično  
pru
 – ispit se polaže praktično i usmeno
Izborni predmeti:
1. Sociologija
2. Filozofija
3. Jezička kultura
Ispiti
Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.
Pismeni deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.
Studenti smera Diplomirani hemičar mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.
Strani jezik:
Studenti koji su slušali engleski jezik u srednjoj školi engleski jezik slušaju dva semestra (treći i četvrti).
Studenti koji prvi put slušaju engleski jezik obavezni su da ga slušaju četiri semestra (od prvog do četvrtog). Posle odslušanog drugog semestra studenti polažu kolokvijum, a posle četvrtog semestra ispit.
Diplomski ispit
Diplomski rad student radi u osmom semestru i on se sastoji iz praktičnog rada koji se brani na diplomskom ispitu. Student može da počne sa izradom diplomskog rada ako je položio sve ispite iz treće godine i ako je upisao osmi semestar.