Univerzitet u Nišu
Mirjana D. Mančev

Katalog izdanja Prirodno-matematičkog fakulteta kao osvrt na višedecenijski rad u nauci

Prirodno-matematički fakultet
Niš, 2018

Autor:

Mirjana D. Mančev

 

Naslov:

Katalog izdanja Prirodno-matematičkog fakulteta kao osvrt na višedecenijski rad u nauci

 

Izdavač:

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

Godina izdanja:

2018

Recenzenti:

Prof. dr Jelena Petrović, vanredni profesor

Aleksandar Dučić, viši diplomirani bibliotekar

Obrada na računaru:

Mirjana Mančev

Grafička obrada korica:

Aleksandra Kostić, dipl. grafički dizajner

Tehnička podrška:

Ivan Stanković, web administrator

Ivana Madić, web administrator

Ivan Jocić, web administrator

Petar Petković, web developer

Emilija Borisov, web administrator

 

Elektronska lokacija i pristup: /katalog-izdanja-pmf/

ISBN 978-86-6275-058-7


Odlukom Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, broj 214/1-01 od 27.02.2019 godine, rukopis je odobren za štampu kao bibliografija od posebnog značaja za naučno-istraživački rad.

 

Zabranjeno je reprodukovanje, distribucija, objavljivanje, prerada ili druga upotreba ovog autorskog dela ili njegovih delova u bilo kom obliku ili postupku, uključujući fotokopiranje, štampanje ili čuvanje u elektronskom obliku, bez pisane dozvole izdavača. Navedene radnje predstavljaju kršenje autorskih prava.

CIP – Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

017.42:[378.6:51(497.11) 

МАНЧЕВ, Мирјана, 1958-

        Katalog izdanja Prirodno-matematičkog fakulteta kao osvrt na višedecenijski rad u nauci [Elektronski izvor] / Mirjana D. Mančev. – Niš : Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2018 (Niš : Sven). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm 

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana 

ISBN 978-86-6275-058-7 

а) Природно-математички факултет (Ниш) — Издања — Каталози 

COBISS.SR-ID 275580684

Mojoj porodici

        Želim najljubaznije da se zahvalim recenzentima prof. dr Jeleni Petrović, vanrednom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Aleksandru Dučiču, višem diplomiranom bibliotekaru iz Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu na savetima i sugestijama koje su doprinele poboljšanju kvaliteta konačne verzije ove monografske publikacije, kao i na izdvojenom vremenu posvećenom čitanju ovog rada. Posebno bih istakla iskrenu zahvalnost na divnoj i prijatnoj saradnji sa recenzentima što nije čest slučaj. Istovremeno bih se zahvalila svima onima koji su na bilo koji način doprineli izradi ovog rada.

Uloga iskrenog čoveka – teška je uloga.

                                                       Maksim Gorki