Редни број

 

Шифра предмета

 

Назив предмета

 

Се м.

Број часова активне наставе

Оста ли

часо ви

 

ЕСПБ

П

В

ДО

Н

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

M2.M1101

Teorija verovatnoća

1

45

30

0

0

0

8

2.

M2.M1102

Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

1

45

30

0

0

0

8

3.

M2.M1103

Teorija operatora

1

45

30

0

0

0

7

 

4.

 

M2.OMI1

Izborni predmet 1

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

1

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

5.

M2.M1107

Algebarske strukture

2

45

30

0

0

0

8

6.

M2.M1108

Neeuklidske geometrije

2

45

30

0

0

0

7

7.

M2.M1109

Parcijalne diferencijalne jednačine

2

45

30

0

0

0

8

8.

M2.M1110

Kompleksna analiza

2

45

30

0

0

0

7

Укупно часова активне наставе

600

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

M2.M1111

Diferencijalna geometrija

3

45

30

0

0

0

8

10.

M2.M1112

Algebarska topologija

3

45

30

0

0

0

7

 

11.

 

M2.OMI2

Izborni predmet 2

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

24 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

12.

 

M2.OMI3

Izborni predmet 3

 

(Bira se 21 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

 

13.

 

M2.OMI4

Izborni predmet 4

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih 24 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

14.

 

M2.OMI5

Izborni predmet 5

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

15.

M2.M1151

Stručna praksa

4

0

0

0

0

90

3

16.

M2.M1152

Predmet završnog rada – studijski istraživački rad

4

0

0

0

150

0

4

17.

M2.M1153

Master rad

4

0

0

0

0

30

8

 

Укупно часова активне наставе

600

120

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

1200

120

 

Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

120

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмет 1 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

M2.O MI1

M2.M1104

Osnovi Furijeove analize

1

45

30

0

0

0

7

M2.M1105

Teorija fiksne tačke i primene

1

45

30

0

0

0

7

M2.M1106

Matematička statistika

1

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 2 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 24 ESPB)

 

 

M2.O MI2

M2.M1113

Matematička logika

3

45

30

0

0

0

8

M2.M1114

Mera i integracija

3

45

30

0

0

0

8

 

M2.M1115

Numeričko rešavanje diferencijalnih

jednačina

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

Изборни предмет 3 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

M2.O MI3

M2.M1116

Teorija skupova

3

45

30

0

0

0

7

M2.M1117

Banahove algebre i spektri

3

45

30

0

0

0

7

M2.M1118

Spektralna teorija grafova

3

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 4 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 24 ESPB)

 

M2.O MI4

M2.M1119

Stohastički procesi

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1120

Uopšteni inverzi

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1121

Tenzorski račun

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 5 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

 

M2.O MI5

M2.M1122

Mere nekompaktnosti i primene

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1123

Kombinatorika

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1125

Stohastička analiza

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1124

Teorija igara

4

45

30

0

0

0

7