Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula ( Matematika u finansijama, ili Matematika u fizici). Zajednički modul je uključen u ova dva modula. Data je struktura svakog modula posebno.
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Modul Matematika u finansijama
Šifra Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M-242 Teorija verovatnoća 1 O 3 2 0 0 7.5
2. M-241Fin Multivarijaciona analiza 1 O 3 2 0 0 7.5
3. M-243Fin Finansijska matematika 1 O 3 2 0 0 7.5
4. M-244Fin Izborni predmet 1 1 Iz 3 2 0 0 7.5
5. M-245Fin Aktuarska matematika 2 O 3 2 0 0 7.5
6. M-246Fin Stohastički procesi 2 O 3 2 0 0 7.5
7. M-247Fin Vremenski nizovi u ekonomiji 2 O 3 2 0 0 7.5
8. M-248Fin Izborni predmet 2 2 Iz 3 2 0 0 7.5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60 ESPB
DRUGA GODINA
9. M-249Fin Izborni predmet 3 3 Iz 3 2 0 0 7.5
10. M-250Fin Finansijsko modeliranje 1 3 O 3 2 0 0 7.5
11. M-251Fin Izborni predmet 4 3 Iz 3 2 0 0 7.5
12. M-252Fin Teorija rizika 3 O 3 2 0 0 7.5
13. M-253Fin Finansijsko modeliranje 2 4 O 3 2 0 0 6
14. M-254Fin Izborni predmet 5 4 Iz 3 2 0 0 6
15. M-261 Studijski istraživački rad 4 O 10 4
16. Stručna praksa / Školska praksa 4 (nedeljni fond časova) 6
17. M-262 Završni rad
(Diplomski rad)
8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600 60 ESPB
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 1200

Ukupno ESPB bodova

120
IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)
1. M-244Fin Izborni predmet 1 P-1 Savremeno finansijsko upravljanje IZ 3 2 0 0 7.5
P-2 Teorija operatora
2. M-248Fin Izborni predmet 2 P-5 Statistički paketi u ekonomiji IZ 3 2 0 0 7.5
P-6 Programski jezici
3. M-249Fin Izborni predmet 3 P-9 Odabrana poglavlja iz parcijalnih diferencijalnih jednačina IZ 3 2 0 0 7.5
P-10 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina
4. M-251Fin Izborni predmet 4 P-13 Teorija odlučivanja IZ 3 2 0 0 7.5
P-14 Operaciona istraživanja
5. M-254Fin Izborni predmet 5 P-19 Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata IZ 3 2 0 0 6
P-20 Teorija aproksimacija i kvdraturne formule
Modul Matematika u fizici
Šifra Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. M-242 Teorija verovatnoća 1 O 3 2 0 0 7.5
2. M-241Fiz Klasična teorijska fizika 1 O 3 2 0 0 7.5
3. M-243Fiz Osnovi Furijeove analize 1 O 3 2 0 0 7.5
4. M-244Fiz Teorija operatora 1 O 3 2 0 0 7.5
5. M-245Fiz Kvantna mehanika 2 O 3 2 0 0 7.5
6. M-246Fiz Parcijalne diferencijalne jednačine 2 O 3 2 0 0 7.5
7. M-247Fiz Izborni predmet 1 2 Iz 3 2 0 0 7.5
8. M-248Fiz Izborni predmet 2 2 Iz 3 2 0 0 7.5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60 ESPB
DRUGA GODINA
9. M-249Fiz Izborni predmet 3 3 IZ 3 2 0 0 7.5
10. M-252Fiz Neograničeni operatori matematičke fizike 3 O 3 2 0 0 7.5
11. M-250Fiz Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina 3 O 3 2 0 0 7.5
12. M-251Fiz Izborni predmet 4 3 IZ 3 2 0 0 7.5
13. M-253Fiz Izborni predmet 5 4 IZ 3 2 0 0 6
14. M-254Fiz Izborni predmet 6 4 IZ 3 2 0 0 6
15. M-261 Studijski istraživački rad 4 O 10 4
16. Stručna praksa / Školska praksa 4 (nedeljni fond časova) 6
17. M-262 Završni rad
(Diplomski rad)
8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600 60 ESPB
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 1200

Ukupno ESPB bodova

120
IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)
1. M-247Fiz Izborni predmet 1 P-3 Teorija aproksimacija i kvadraturne formule IZ 3 2 0 0 7.5
P-4 Stohastički procesi
2. M-248Fiz Izborni predmet 2 P-8 Diferencijalna geometrija IZ 3 2 0 0 7.5
P-7 Programski jezici
3. M-249Fiz Izborni predmet 3 P-11 Integralne jednačine i specijalne funkcije IZ 3 2 0 0 7.5
P-12 Teorija grupa i primene
4. M-251Fiz Izborni predmet 4 P-15 Kvalitativna analiza diferencijalnih jednačina IZ 3 2 0 0 7.5
P-16 Algebre operatora u kvantnoj mehanici
5. M-253Fiz Izborni predmet 5 P-17 Teorija relativnosti IZ 3 2 0 0 6
P-18 Nelinearna dinamika
6. M-254Fiz Izborni predmet 6 P-21 Simetrije u fizici IZ 3 2 6
P-22 Atomska i molekularna fizika