Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за модул Молекуларна биологија и физиологија

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

МБ.МБ11O

Методологија научно-истраживачког рада

1

4

6

2.

ММ.ММ12O

Молекуларна биологија прокариота

1

4

6

3.

ММ.ММ13O

Молекуларна генетика

1

4

6

4.

ММ.ММ140

Предмет изборног блока 1

1

4

6

5.

ММ.ММ150

Предмет изборног блока 2

1

4

6

6.

МБ.МБ21O

Биологија човека

2

5

6

7.

ММ.ММ22O

Молекуларна биологија еукариота

2

4

6

8.

ММ.ММ23O

Молекуларна биологија и биотехнологија биљака

 

2

 

5

 

6

9.

ММ.ММ240

Предмет изборног блока 3

2

3

6

10.

ММ.ММ250

Предмет изборног блока 4

2

4

6

Укупно часова активне наставе

41 х 15 = 615

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

МБ.МБ31O

Теорија органске еволуције

3

4

6

2.

ММ.ММ32O

Молекуларна физиологија

3

4

6

3.

ММ.ММ33O

Биотехнологија

3

4

6

 

4.

ММ.ММ340

Предмет изборног блока 5

 

3

 

4

 

6

5.

ММ.ММ350

Предмет изборног блока 6

3

4

6

8.

МБ.МБ410

Стручна пракса

4

6

3

9.

МБ.МБ420

Предмет завршног рада

4

20

15

10.

МБ.МБ430

Завршни рад

4

2

12

Укупно часова активне наставе

40 х 15 = 600

 

Укупно ЕСПБ

60